Liiton säännöt

 

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on TOOL ry. Näissä säännöissä tätä yhdistystä sanotaan liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

 

>Tarkoitus

2 §

Liitto toimii jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä tarkoituksenaan edistää ammattikorkeakouluissa tekniikan ja liikenteen alalla toimivien henkilöjäsentensä taloudellisia, koulutuksellisia, sosiaalisia ja muita yhteisiä pyrkimyksiä ja yhteenkuuluvuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto pyrkii parantamaan ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alalla toimivien asemaa ja kehittämään teknillistä opetusta, järjestää koulutus-, kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, edustaa jäsenistöään sekä vaikuttaa alan työmarkkina- ja virkaehtosopimustoimintaan. Liitto voi myös omistaa kiinteistöjä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

>Liitto voi kuulua jäsenenä sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joissa jäsenyys edistää liiton tarkoitusperiä.

Jäsenet

3 §

Liiton jäseniksi voivat liittyä ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alalla toimivien opetus- tai tutkimushenkilöstön näiden sääntöjen 2 § pohjalta perustetut rekisteröidyt yhdistykset. Jäsenyhdistysten jäsenistä ja liittoon suoraan liittyneistä jäsenistä käytetään näissä säännöissä nimitystä henkilöjäsen.

Liiton ulkojäseniksi voivat liittyä laboratorio-, harjoittelu- ja tutkimusinsinöörien sekä rehtoreiden valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset.

Liiton hallitus voi kutsua kunniajäseneksi yksityisiä henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet liiton tarkoitusperien toteuttamista.
4 §

Liiton valtuusto hyväksyy yhdistysjäsenet hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt sekä ilmoitus jäsenmäärästä.

Yhdistys- tai henkilöjäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava eroamisesta liitolle yhdistyslain edellyttämällä tavalla. Yhdistysjäsenen ero tulee voimaan ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta ja henkilöjäsenen kalenterikuukauden kuluttua eroilmoituksesta.

 

5 §

Jäsenten tulee toimia liiton sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti, noudattaa valtuuston ja hallituksen päätöksiä sekä pyrkiä toiminnassaan edistämään liiton tarkoituksia.

 

6 §

Henkilöjäsenet suorittavat liitolle valtuuston syyskokouksen määräämän kalenterikuukausittain määräytyvän varsinaisen jäsenmaksun ja mahdollisen tukirahastomaksun.

Ulkojäsenet ja kunniajäsenet on vapautettu kaikista jäseniltä kannettavista maksuista.

Varsinainen jäsenmaksu määräytyy valtuuston syyskokouksen päätöksen mukaisesti prosentuaalisena osuutena henkilöjäsenten ansiotuloista.

Valtuusto voi päättää, että ansiotulona pidetään myös ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Henkilöjäsenten osalta, joilla ei ole ansiotuloja tai joiden vuosiansiot ovat vähäiset, käytetään maksuperusteena valtuuston päättämää euromäärää.

Valtuusto päättää liitolle mahdollisesti maksettavasta ylimääräisestä jäsenmaksusta.
7 §

Jäsenyhdistyksen tulee lähettää liitolle kalenterivuoden viimeisen päivän mukaiset tilastotiedot ennen tammikuun loppua ja kertomus edellisen vuoden toiminnasta ennen helmikuun loppua. Yhdistyksen tulee pyydettäessä antaa myös muita toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja liitolle.

Ulkojäsenten tulee pyydettäessä lähettää tilasto- ym. tietoja liitolle.

 

8 §

Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsen, joka toimii liiton tarkoitusta vastaan eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä liiton määräämiä velvollisuuksia.

Erottamisen suorittaa valtuusto.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton varoihin.

 

Hallinto

Toimielimet

9 §

Liiton toimielimiä ovat valtuusto ja hallitus.

 

Valtuusto

10 §

Valtuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa.

Kukin jäsenyhdistys nimeää kokouksessaan liiton valtuustoon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhden jäsenen ja varajäsenen alkavaa 40 yhdistysjäsenen maksavaa jäsentä kohti valintavuoden syyskuun 30:nnen päivän tilaston osoittaman jäsenmäärän mukaan.

 

11 §

Valtuuston kevätkokous pidetään huhti- toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään tarvittaessa, mikäli hallitus tai 1/3 valtuuston jäsenistä pitää sitä tarpeellisena.

Valtuuston kokoukset kutsuu koolle liiton hallitus kutsukirjeillä tai sähköpostilla, joka on lähetettävä valtuuston jäsenille varsinaiseen kokoukseen vähintään 14 päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään 5 päivää ennen kokousta

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 1/3 sen jäsenistä on paikalla.
Valtuuston toimikauden ensimmäisessä kokouksessa valitaan valtuustolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valtuuston toimikauden ensimmäisessä kokouksessa valitaan valtuustolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valtuuston kevätkokouksessa, joka pidetään huhti- toukokuussa,

– käsitellään kertomus liiton edellisen vuoden toiminnasta

– esitetään tilintarkastajien lausunto

– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta

– käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Valtuuston syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa,

– valitaan liitolle puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

– vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

– päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja tukirahastomaksuista

– päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta sekä tilintarkastajien palkkioista
– vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

– valitaan hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle

valitaan yksi (1) KHT, HTM tai HT -tilintarkastaja ja hänen vastaava varamiehensä seuraavaa kalenterivuotta varten

– käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

 

Hallitus

12 §

Hallituksen muodostavat valtuuston syyskokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja, joita kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi, sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Varsinaisen jäsenen samoin kuin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimiaika saa olla yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.

 

13 §

Hallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa.

Hallituksen tehtävänä on

– toimia liiton tarkoitusperien hyväksi

– valmistella valtuuston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle kokoukset

– panna täytäntöön kokouksissa tehdyt päätökset

– pitää luetteloa liiton jäsenistä

– hoitaa liiton varoja ja omaisuutta ja tehdä niistä tili valtuuston kevätkokoukselle

– laatia valtuuston kevätkokouksessa esitettäväksi edellisen vuoden toimintakertomus

– laatia valtuuston syyskokoukselle tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulevan vuoden tulo- ja menoarvion

– vahvistaa yhdistysjäsenten säännöt, hyväksyä yhdistysjäsenten sääntömuutokset.

Hallitus on vastuussa toiminnastaan valtuustolle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 1. varapuheenjohtajan tai 2. varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on kokoonkutsujan lisäksi vähintään neljä jäsentä.

 

Toimihenkilöt

 

14 §

Hallitus ottaa ja palkkaa toimihenkilöt valtuuston perustamiin toimiin ja määrittää heidän tehtävänsä.

 

Nimen kirjoittaminen

 

15 §

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja yhdessä tai puheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja yhdessä tai joku heistä yhdessä tehtävään määrätyn toimihenkilön tai hallituksen keskuudestaan määräämän jäsenen kanssa.

 

16 §

Valtuuston päätöksellä voidaan perustaa rahastoja liiton tarkoitusperien

toteuttamiseksi.

 

Yleisiä säännöksiä

 

17 §

Valtuuston ja hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkistettava ja säilytettävä.

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Jos hallituksen puheenjohtajan vaalissa ei kukaan ole saanut vähintään puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen kesken.

Mikäli vähintään kaksi jäsentä vaatii, on äänestys suoritettava salaisena.

Myös vaalit suoritetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

18 §

Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle kaksi viikkoa ennen valtuuston kevätkokousta.

 

19 §

Muutokset näihin sääntöihin voidaan tehdä valtuuston kokouksessa 2/3-enemmistöllä annetuista äänistä.

 

20 §

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä edellisessä pykälässä mainitussa järjestyksessä, mutta hyväksyttävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä valtuuston kokouksessa.

Liiton purkautuessa on sen varat käytettävä liiton tarkoitusperien mukaisesti liiton viimeisen valtuuston kokouksen päättämällä tavalla.

 

21 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.